20 νέες προσλήψεις με 2μηνη σύμβαση εργασίας στον Δήμο Αχαρνών

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με 20 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Αχαρνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας. Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΔΕ,ΥΕ).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.
Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν:

είτε ηλεκτρονικά
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
είτε αυτοπροσώπως μόνο κατόπιν ραντεβού στο Γραφείο πρωτόκολλου του Δ. Αχαρνών
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων δέκα (10) ημέρες έως και: 14/06/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (pdf)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (pdf)

Μοιραστείτε το άρθρο