25 θέσεις στην Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών της ΕΛ.ΑΣ στον Δήμο Αχαρνών

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και την ενίσχυση των Υπηρεσιακών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά Υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Ανακοίνωση για την πρόληψη (25) ατόμων τεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας (8) μηνών για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α. :

11 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων
3 ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
4 ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών
1 ΔΕ Οικοδόμων
1 ΔΕ Τεχνιτών Πλακοστρώσεων
1 ΔΕ Σιδεράδων Αλουμινάδων
1 ΔΕ Ψυκτικών
1 ΔΕ Ξυλουργών

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021
Δείτε εδώ το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77- ΑΘΗΝΑ
απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου,
(τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-1520298).

Μοιραστείτε το άρθρο