Τα πρώτα βήματα

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Για τα έργα υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που προβλέπονται από νόμους. Ο δήμος Πλατανιά, ένας δήμος της Κρήτης με 18.622 κατοίκους,εφάρμοσε το άρθρο 78 παρ. 2 & 3 του Ν.4555/2018 για την Σύγκληση της Επιτροπής Διαβούλευσης. Λόγω του κορωνοϊού η συνεδρίαση προγραμματίστηκε να γίνει δια περιφοράς, όπως μέχρι σήμερα γίνεται στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αχαρνών, (κλικ εδώ). Ο δήμος Αχαρνών όμως έχει 106.943 κατοίκους. Είναι Υπερήφανος Δήμος. «Άρθρο 76Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσηςτου δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Όμως η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης έμεινε άφωνη από τη δημοτική Αρχή!! Στο δήμος Αχαρνών βρίσκονται σε εξέλιξη αναπτυξιακά έργα ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων δραχμών. Στα Τεχνικά έργα υπάρχει ο όρος ωρίμανση. Ως φάση ωρίµανσης ενός έργου θεωρείται όλη η περίοδος της προπαρασκευής του που καλύπτει χρονικά όλο το φάσµα σχεδιασµού, µελετών, ερευνών, αδειοδοτήσεων, εξασφάλιση πόρων και ξεκινάει από το γενικό προγραµµατισµό και καταλήγει στη διακήρυξη της δηµοπρασίας. Στη μελέτη των έργων διαπιστώνεται έλλειµµα οργανωµένης και ουσιαστικής διαβούλευσης, γενικότερα στις υποδοµές κοινής ωφελείας. Η διαδικασία της διαβούλευσης, κατά το σχεδιασµό αλλά και κατά την υλοποίηση των έργων είναι καθιερωµένη στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και εφαρµόζεται και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας δούμε τις διαδικασίες για τη δημιουργία ενός έργου, ειδικά όταν υπάρχει χρηματοδότηση του συνόλου ή μέρους αυτού από κρατικούς φορείς, Υπουργεία ή ΕΣΠΑ. Στα Τεχνικά Προγράμματα και τους προϋπολογισμούς περιφερόταν για επιχορήγηση για το Πράσινο Ταμείο από το έτος 2016 Τα έτη 2020 και 2021 δεν αναγράφεται στα Τεχνικά προγράμματα το ποσό των 105.000 €, αλλά μόνο στους προϋπολογισμούς χωρίς να αναφέρεται αν για το ποσό αυτό υπάρχει επιχορήγηση, ή η χρηματοδότηση θα είναι από τους Ιδίους Πόρους του δήμου. Στις 16-3-2021 η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε (απόφαση 107):» Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αχαρνών με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική υποστήριξη στη μελέτη διαμόρφωσης Πάρκου στο ΟΤ 31Α της πολεοδομικής ενότητας Λαθέα Β» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής»  6Κ14ΩΨ8-8ΧΡ Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης τεχνικής υποστήριξης για ΟΤ31Α Στις 23-3-2021 υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 3 υπηρεσιών και εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (93.500,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων. Από αυτό, ποσό 93.000,00€ θα συνεισφέρει ο Δήμος Αχαρνών σε βάρος τουπροϋπολογισμού του από Κ.Α. 00-6737.005 Στις 30-3-2021 η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε (απόφαση 133) : « Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αχαρνών με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη στην ανάπλαση των Λεωφόρων Φιλαδελφείας και Αθηνών (Δημοκρατίας) του Δήμου Αχαρνών» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής»  ΨΨΞΙΩΨ8-ΖΛΧ Η έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, για την υλοποίηση της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη στην ανάπλαση των Λεωφόρων Φιλαδελφείας Στις 13-4-2021 υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση με την «Βιώσιμη πόλη». Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 3 υπηρεσιών και εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (186.500,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων. Ποσό 186.000€ θα συνεισφέρει ο Δήμος Αχαρνών σε βάρος του προϋπολογισμού του από Κ.Α. 00-6737.006.  Στην υλοποίηση του προϋπολογισμού Απρίλιος 2021 αναγράφονται προγραμματικές συμβάσεις ποσού 1.889.800 €. Το αντικείμενο των συμβάσεων είναι Τεχνικά έργα που δεν αναφέρονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2021. Υπάρχει καμία εξήγηση για αυτό το θέμα; Τα ποσά των προγραμματικών συμβάσεων αναφέρονται σε αμοιβές για μελέτες για την κατασκευή έργων ή σε δαπάνες…
Πηγή:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Τα πρώτα βήματα

Μοιραστείτε το άρθρο