Το Κυκλάμινο

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Η κορυφή της Πάρνηθας. Το κτίριο Κυκλάμινο. 2. Εκκλησία της Αγίας Τριάδας. 3. Κτίρια Σανατόριου. 4. Καζίνο Πάρνηθας Τον Ιούνιο του έτους 2017 γινόντουσαν συζητήσεις στο δημοτικό συμβούλιο για παραχωρήσεις στη Επενδυτική Α.Ε. χώρων, μεταξύ των οποίων και για το Κυκλάμινο,  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). Μετά ήρθε το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», (κλικ εδώ). Στις 18-5-2021 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή δια περιφοράς με θέμα: «Έγκριση: α) του ΤΔΕ της Πράξη με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Αχαρνών» στο πλαίσιουποβολής πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ09 , β) των Φακέλων Μελετών των Υποέργων 1 & 2, γ) των εγγράφων καιδικαιολογητικών της υποβαλλόμενης πρότασης, δ) δέσμευση για την κάλυψη από Ιδίους Πόρους τηςυπερβάλλουσας διαφοράς μεταξύ του ποσού της Αίτησης Χρηματοδότησης και του ποσού χρηματοδότησης από τοπρόγραμμα και ε) εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης κλπ». Θέμα της Πρόσκλησης ΑΤ09: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» Η απόφαση 214 της Επιτροπής 6ΣΟΚΩΨ8-3ΡΓ Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για την αξιοποίηση κτιρίου επί του Ο.Τ. 79 και του κτιρίου Κυκλάμινο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» Στην εισαγωγή της αποφασης γίνεται αναφορά: Συνεπώς, είναι επιλέξιμες δαπάνες εκπόνησης μελετών έργων/προμηθειών στους κάτωθι άξονες: Πολιτική προστασία (απόκτηση εξοπλισμού και μέσων και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την αποτελεσματική εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων), προστασία της δημόσιας υγείας και ιδίως δράσειςπροστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, δράσεις τεχνικήςβοήθειας των δικαιούχων για την εφαρμογή του Προγράμματος. Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, των οικισμών (κατασκευή απαραίτητωνέργων υποδομής, προστασία αδέσποτων κ.ά. καθώς και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας καιανταπόκρισης των ΟΤΑ) Περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας,δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση υδάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α.), Ψηφιακή σύγκλιση [τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), εφαρμογές διαδικτύου τωνπραγμάτων (Internet of Things), έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, με εφαρμογή στην τοπική διοικητική πρακτικήκαι την καθημερινότητα των πολιτών και στόχο τον μετασχηματισμό των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»], Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη (δράσεις κοινωνικής συνοχής για την αποτελεσματική εφαρμογήπρογραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες καθώς και ειδικώνπρογραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με βασική στόχευση την άρση ή τον μετριασμό τουκοινωνικού αποκλεισμού), Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός (όπως ανέγερση σχολείων, αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας,εναλλακτικός τουρισμός κ.ά.). Δεν είναι γνωστό σε ποιόν απο τους ανωτέρω άξονες η Οικονομική Επιτροπή ενέταξε το «Κυκλάμινο». Τελικά η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη μελέτη: «ΦΑΚΕΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (κατά το άρθρο 45 ν. 4412/16) ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ» ΩΥ04ΩΨ8-ΓΨ1 Έγκριση δημοσιας σύμβασης φακέλου για το Κυκλάμινο Κόστος μελέτης 590.098,09 € Για του Βουτυράδικο, (κλικ εδώ), το κόστος μελέτης ήταν 369.153,92 € Συνολική δαπάνη για τα δύο έργα 959.243,00 €. Για αυτά τα έργα ποσό 339.243,00 € θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του δήμου Αχαρνών. Μετά τη μελέτη θα ακολουθήσει η κατασκευή για να λειτουργήσει το Ξενοδοχείο Κυκλάμινο. Αν για τη μελέτη απαιτούνται 590.098,09 € φανταστείτε το κόστος «ανακατασκευής» του. Σε ένα χώρο που δεν λειτουργεί ένα Σανατόριο, ένα Καζίνο φανταστείτε την ανάγκη λειτουργίας ενός Ξενοδοχείου. Υπάρχει κάποιος που θα αναλάβει το κόστος λειτουργίας του; Όσοι αποφασίσουν την ανακατασκευή του Ξενοδοχείου θα παραμείνουν στην Ιστορία. Πως; !!
Πηγή:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Το Κυκλάμινο

Μοιραστείτε το άρθρο