Μαθήματα ενημέρωσης νόμων

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Νόμος 4727 (ΦΕΚ Α’ 184/23-09-2020) Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Άρθρο 81 Ανάρτηση οργανογράμματος και στοιχείων υπηρετούντων Κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, καθώς και οι φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού οφείλουν να αναρτούν στον δικτυακό τόπο τους το οργανόγραμμα και τη διάρθρωση των υπηρεσιών και μονάδων, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης. Άρθρο 82 Δημοσίευση εκτέλεσης Προϋπολογισμών 1. Το Δημόσιο ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων. 2. Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά από το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. Αυτές οι διατάξεις αποτελούν ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δήμος Αχαρνών δεν αναρτά στη Δι@ύγεια και στην ιστοσελίδα του την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους τις πρώτες 10 ημέρες του επόμενου μήνα. Συνήθως η ανάρτηση γίνεται μερικές ημέρες αργότερα. Κάτι είναι και αυτό. Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.) δεν έχει αναρτήσει ποτέ στη Δι@ύγεια ή την ιστοσελίδα της την υλοποίηση του προϋπολογισμού των προηγουμένων μηνών του έτους. Στις 5-10-2021 η ΔΗ.Φ.Α. προσέλαβε συνεργάτη για «Υποστήριξη στην Οικονομική Υπηρεσία – Εφαρμογή Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής». Μήπως τις επόμενες ημέρες ο συνεργάτης θα πρέπει να βοηθήσει την οικονομική υπηρεσία της ΔΗ.Φ.Α. να συντάξει την υλοποίηση του προϋπολογισμού του έτους 2021 μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου; Αυτά για το άρθρο 82. Όμως υπάρχει και το άρθρο 81 του ίδιου νόμου που αναφέρεται στο οργανόγραμμα του δήμου και τα στοιχεία των υπηρετούντων υπαλλήλων του δήμου. Στη Δοκιμαστική έκδοση της ιστοσελίδας του δήμου Αχαρνών υπάρχει το οργανόγραμμα, δεν υπάρχουν όμως η περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στο ΝΠΔΔ (ΔΗ.Φ.Α.) και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που είναι το ΝΠΙΔ (ΔΗ.Κ.Ε.Α). Πέρασαν δύο χρόνια και δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε Υπερήφανοι για την εφαρμογή των ανωτέρω άρθρων.          
Πηγή:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Μαθήματα ενημέρωσης νόμων

Μοιραστείτε το άρθρο