Μάθημα διοικητικής διαδικασίας

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Παρατηρήσεις στο κείμενο της πρόσκλησης. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/τ.Α’ της 11-3-2020 Άρθρο 10 Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Το άρθρο 10 της ΠΝΠ  (ΦΕΚ 55 τ. Α’. 11-3-2020) καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με το νόμο 4830/18-9-2021 Άρθρο 67.Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών γ) είτε δια ζώσης δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της παρ. 1, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα. Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της παρ. 1, που ήδη έλαβαν χώρα με έναν από τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται νόμιμες.». Στην αρχική ΠΝΠ στις συνεδριάσεις δια ζώσης οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Στην ΠΝΠ, που την αντικατέστησε, δεν γίνεται αναφορά ότι στις συνεδριάσεις δια ζώσης θα γίνονται κεκλισμένων των θυρών. Οι συνεδριάσεις δια περιφοράς γίνονται κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του νόμο 3852/2010. Νόμος 4555/2018. Άρθρο 74 Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου – Αντικατάσταση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 Το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 67. Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου» Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δημόσια, εκτός αν ληφθεί απόφαση με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών του, η οποία αιτιολογείται ειδικά και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, ότι η συνεδρίαση πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. 5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. Από το ανωτέρω νομικό πλαίσιο είναι φανερό ότι οι συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, μετά τη δημοσίευση του νόμου 4830/18-9-2021, οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και μόνο με ειδική αιτιολογία και με πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών του, δηλαδή27 δημοτικών συμβούλων, η συνεδρίαση μπορεί να γίνει κεκλεισμένων των θυρών. Σχεικά με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Το άρθρο 10 της παράξης ΠΝΠ 55/11-3-2020 έχει καταργηθεί και οι εγκύκλιοι 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 δεν ισχύουν εφόσον στηρίζονται στο καταργημένο άρθρο 10 του ΠΝΠ 55/11-3-2020.Η εγκύκλιος 642/69472/24-9-2021 στηρίζεται στο νόμο 4830/18-9-2021, που κατάργησε το άρθρο 10 του ΠΜΠ 55/11-3-2020…
Πηγή:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Μάθημα διοικητικής διαδικασίας

Μοιραστείτε το άρθρο