Μια από τα ίδια!!

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Όπως μετά το πρώτο δεκαήμερο μετά το τέλος κάθε μήνα λέμε τα ίδια, (κλικ εδώ). 18 Νοεμβρίου 2021. Μέχρι σήμερα δεν έχει αναρτηθεί στη Δι@ύγεια η υλοποίηση του προϋπολογισμού του μηνός Οκτωβρίου. Υλοποίηση προϋπολογισμών: Ιουλίου 2021. Ανάρτηση 11-8-2021 Αυγούστου 2021. Ανάρτηση 16-9-2021 Σεπτεμβρίου 2021. Ανάρτηση 14-10-2021 Οκτωβρίου 2021. Ανάρτηση δεν έχει γίνει έως τις 18-11-2021 Σύμφωνα με το νόμο 4727 (ΦΕΚ Α’ 184/23-09-2020) Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Άρθρο 82 Δημοσίευση εκτέλεσης Προϋπολογισμών 1. Το Δημόσιο ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων. 2. Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά από το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών τι άποψη έχει για το θέμα αυτό; Η διάταξη αυτού του νόμου ισχύει και για τα Ν.Π.Δ.Δ. Θα εφαρμόσουν το νόμο; Μήπως αρμόδιος αντιδήμαρχος που έχει την εποπτεία των ΝΠΔΔ θα πρέπει να τους ενημερώσει για τη διάταξη του ανωτέρω νόμοι; Κατά τα άλλα έχουμε Υπερήφανο Δήμο!! Κατά τα άλλα έχουμε Υπερήφανο Δήμο!!
Πηγή:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Μια από τα ίδια!!

Μοιραστείτε το άρθρο