Τηρείται το γράμμα και το πνεύμα των νόμων;

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Κάθε μήνα γίνεται μια ανάρτηση σχετικά με τη δημοσίευση της εκτέλεσης της υλοποίησης του προϋπολογισμού μέχρι το μήνα που πέρασε, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). Τους τελευταίους μήνες ΑΔΑ: 64ΓΖΩΨ8-Λ40 Για υλοποίηση προϋπολογισμού έως τέλος Φεβρουαρίου. Ανάρτηση 17-3-2022ΑΔΑ: 69ΜΑΩΨ8-3ΞΟ Για υλοποίηση προϋπολογισμού έως τέλος Μαρτίου. Ανάρτηση 19-4-2022 Σήμερα 11η Μαΐου 2022 δεν υπάρχει εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έτους 2022, που έπρεπε να έχει ψηφιστεί μέχρι 15 Νοεμβρίου 2021 και να έχει εγκριθεί μέχρι τέλους του έτους 2021. Αυτή δεν είναι η μόνη παράληψη.  Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.             Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93/14-4-2014), ορίζονται τα εξής:         « 9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Κανονικά η οικονομική επιτροπή του δήμου Αχαρνών έπρεπε να έχει εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο για την Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού μέχρι εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου έτους 2022 μέχρι τις 30 Απριλίου 2022. Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα: Απόφαση -Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής 11-2-2022 ΑΔΑ: ΩΣΗΨΩΨ8-ΖΡΞ – «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021» Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 22-2-2022 ΑΔΑ: 9ΕΑ5ΩΨ8-ΩΒΡ – «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021». Χωρίς απολογιστικά στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2022, πως τα μέλη της οικονομικής επιτροπής στις 20-4-2022 αποφάσισαν δια περιφοράς για το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2022, κειμένου 260 σελίδων χωρίς να υπάρχει αναρτημένη η σχετική εισήγηση; Μέχρι σήμερα έχουμε ένα σχέδιο προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή της 18-4-2022, που ψηφίστηκε δια περιφοράς, με ενδεχόμενο η απόφαση αυτή να μην είναι σύννομη. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών Μιχαήλ Βρεττός μήπως έχει απάντηση;
Πηγή:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Τηρείται το γράμμα και το πνεύμα των νόμων;

Μοιραστείτε το άρθρο