Άδεια να στηθούν κάμερες για τους λύκους σε περιοχές της Αττικής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δασών (Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας) του ΥΠΕΝ εγκρίθηκε το αίτημα της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» για τη διεξαγωγή φωτογράφησης-κινηματογράφησης σε περιοχές της Αττικής για τη διερεύνηση της παρουσίας ατόμων του είδους Canis lupus (λύκος).

Ο σκοπός της συγκεκριμένης φωτογράφησης – κινηματογράφησης είναι η διερεύνηση της παρουσίας ατόμων του είδους Canis lupus, η καταγραφή θέσεων προσέλκυσης λύκων από ανθρωπογενείς πηγές τροφής και συσχετισμός με την άφοβη συμπεριφορά προς ανθρώπους (Habituation) σε περιαστικές περιοχές στην Αττική και το Ε.Π του Ε.Δ Πάρνηθας.

Η φωτογράφηση θα γίνει με την εγκατάσταση και χρήση συστήματος αυτόματων καταγραφικών διατάξεων υπέρυθρου στις περιοχές έρευνας. Επίσης, για τους σκοπούς της έρευνας θα πραγματοποιηθούν και συνεντεύξεις με τους κατοίκους των σχετικών περιοχών.

Η περιοχή της φωτογράφησης – κινηματογράφησης θα περιλαμβάνει επιλεγμένες θέσεις στο νομό Αττικής και κατά προτεραιότητα στο Όρος Πεντελικό και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής και στο Όρος Πάρνηθα.

Η φωτογράφηση – κινηματογράφηση θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Μαΐου 2022.

Όπως αναφέρει η απόφαση έγκρισης, πριν από τη διενέργεια των φωτογραφίσεων – κινηματογραφήσεων στο φυσικό περιβάλλον η ομάδα πεδίου της «Καλλιστώ» οφείλει να έλθει σε επικοινωνία και να ενημερώσει τις Δασικές Υπηρεσίες και τη Μονάδα
Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου, για τον προγραμματισμό των εργασιών στο πεδίο, για τον καθορισμό των θέσεων τοποθέτησης των αυτόματων
καταγραφικών διατάξεων υπερύθρου, το χρόνο που θα γίνουν οι εργασίες τοποθέτησης για την παρατήρηση
και καταγραφή του είδους, καθώς και για τυχόν άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες της έρευνας.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα πρέπει να περιοριστούν στις πλέον απαραίτητες ενέργειες κατά τις εργασίες φωτογράφησης-κινηματογράφησης, ώστε να μην προκληθούν προβλήματα στα ενδημικά είδη ή σε άλλα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμόδιων τοπικών Δασικών Υπηρεσιών και της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου.

Οι αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες και η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου, καλούνται να ενημερώσουν το προσωπικό τους, για την χορηγούμενη άδεια φωτογράφησης-κινηματογράφησης, να παρακολουθήσουν και εποπτεύσουν τη διαδικασία και να επιβάλλουν, εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν απαραίτητους συμπληρωματικούς όρους, για την αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στα ενδιαιτώμενα είδη της άγριας πανίδας και στο καθεστώς διατήρησης τους, καθώς και στα οικοσυστήματα και τα ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά των περιοχών έρευνας.

 

Μοιραστείτε το άρθρο