Αδήλωτα τετραγωνικά: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη δήλωσή τους

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άνοιξε η ηλεκτρονική «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ» στη διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/ η οποία και δέχεται ηλεκτρονικά δηλώσεις μέχρι την 31.12.2021. Με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται η υποβολή δηλώσεων ορθών στοιχείων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού με ευνοϊκό για τους φορολογούμενους τρόπο, φόροι – τέλη και εισφορές προς τους ο.τ.α. α’ βαθμού.

Σε σχέση με τα ισχύοντα (άρθρο 51 του ν.4647/2019), προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Επιτρέπεται η υποβολή των εν λόγω δηλώσεων το αργότερο μέχρι τις 31.12.2021.
β. Διαγράφεται το σύνολο των κάθε είδους τελών και προστίμων μέχρι 31.12.2019, που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων για τους υπόχρεους που θα υποβάλλουν τις δηλώσεις εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος.
γ. Τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1.1.2020 μέχρι την ημερομηνία της υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης, καταβάλλονται με πρόστιμο 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος και σύμφωνα με το οριζόμενο πρόγραμμα δόσεων.
δ. Διαδικαστικά, η εκκαθάριση των νέων αυτών δηλώσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων μέχρι την 31η.3.2022. ε.

Οι κατά τα ανωτέρω οφειλές εξαιρούνται από την ισχύουσα ρύθμιση οφειλών προς ο.τ.α. που προβλέπεται στο άρθρο 165 του ν.4764/2020.
Πηγή:
Δήμος Αχαρνών
Αδήλωτα τετραγωνικά: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη δήλωσή τους

Μοιραστείτε το άρθρο