Ανακοίνωση πρόσληψης Φαρμακοποιού για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αχαρνών

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιού, στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών» ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών».

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του Υποέργου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΑΔΑ_6ΛΝΓΩΨ8-ΗΔΚ)

Μοιραστείτε το άρθρο