ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΜΟΥ ΣΥΣΤΟΛΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ Σ/Γ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/10/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 192.200,00 € με Φ.Π.Α. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αντικατάσταση του κατεστραμμένου συστήματος αρμού διαστολής στην οδική γέφυρα της Δεκελείας (Τεχνικό Άνω Διάβαση Σ/Γ Δεκελείας) , συμπεριλαμβανομένης κάθε σύνοδης απαραίτητης εργασίας για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού , σύμφωνα με την μελέτη. Διαγωνισμός ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πηγή:
Δήμος Αχαρνών
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΜΟΥ ΣΥΣΤΟΛΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ Σ/Γ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Μοιραστείτε το άρθρο