Αρχίσανε στραβά το νέο χρόνο;

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου στις 26-1-2021 με τηλεδιάσκεψη. Για την τηλεδιάσκεψη δεν υπάρχει καμία απόφαση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στη συνεδριάση τις 26-1-2021 σχετικά με το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Απόφαση Ψηφίσματος Άρθρο 4 Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου Οι προτάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν δεν επιτρέπεται να συζητηθούν, εκτός αν χαρακτηρισθούν ως κατεπείγον θέμα, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και η συζήτηση προηγείται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει επίσης δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση – εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή Συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα, το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι` αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου για τη συζήτηση ενός θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως έκτακτο πρέπει να ψηφιστεί με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δηλαδή με 23 ψήφους. Άρθρο 7 Απαρτία – Λήψη…
διαβάστε όλη την είδηση από…
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Αρχίσανε στραβά το νέο χρόνο;

Μοιραστείτε το άρθρο