Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ο Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αρ. 107/2021 μελέτη της Αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών και αναλυτικά…

Πηγή:
Δήμος Αχαρνών
Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

Μοιραστείτε το άρθρο