Ευκαιρία να μάθουμε τι είναι το ERASMUS

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών


Όλα ξεκινάνε από τον προϋπολογισμό και τις δαπάνες εξόδων. Ο ΚΑΕ 15-6474.001 δεν  υπήρχε το έτος 2019 και μήκε για πρώτη φορά το έτος 2020. Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020. Στις 28-12-2020 υπογράφτηκε και αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια απόφαση του αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών ΨΥΦ0ΩΨ8-ΡΕ7 Απόφαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών διεξαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται: Στο σημείο 7 γίνεται αναφορά σε έγγραφο  της 3-11-2020 «για παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων». Με βάση αυτό το έγγραφο υπάλληλος της Διεύθυνσης Παιδείας συνέταξε σχετική μελέτη. Η μελετη αυτή δεν φέρει αριθμο πρωτοκόλλου, επομένως κάθε στηγμή μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις περιστάσεις. Στις 9-11-2020 με έγγγραφό της η διεύθυνση Παιδείας, με βάση τη μελέτη, ζήτησε από το δήμαρχο να προβή σε ανάληψη υποχρέωσης 12,992 €. http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/viewRequest.htm?execution=e4s2 Αυτά τα 1-9 αντικείμενα υποβλήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ Σε αυτά τα αντικείμενα αναφέρεται το κόστος εκπαίδευσης χωρίς να καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευομένων και οι ώρες εκπαίδευσης. Με βάση αυτά τα στοιχεία θα έπρεπε να καθορίσει ο προμηθευτής τον αρθμό των μαθητών ανά αίθουσα διδασκαλίας και να κάνει την πρότασή του για την υλοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Η ανάληψη υποχρέωσης για…
διαβάστε όλη την είδηση από…
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ευκαιρία να μάθουμε τι είναι το ERASMUS

Μοιραστείτε το άρθρο