Η Καθαριότητα είναι καθαρή;

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Η Καθαριότητα είναι καθαρή;

Τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου 2021 ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βαρυμπόμπης, Η φωτιά έσβησε μετά από μερικές ημέρες αφήνοντας καμένα σπίτια και δασικές εκτάσεις.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου κατέγραψε την καταστροφή και συνέταξε σχετική μελέτη για αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων της πυρκαγιάς. Τη μελέτη υπέβαλε στην οικονομική επιτροπή για έγκριση και τις σχετικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που άφησε η πυρκαγιά.

Η οικονομική επιτροπή συνεδρίασε δια περιφοράς και σε έκτακτο θέμα με την απόφαση 410 της 10-9-2021 ενέκρινε την 119/2021 μελέτης της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ και αποφάσισε «Την Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, πρόσκλησης λόγω κατεπείγοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ ), όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη»

ΩΙΦ5ΩΨ8-ΥΓΜ Aπόφαση 410 Ο.Ε. για έγκριση απόφασης επιτροπής για απομάκρυνση καμένων της πυρκαγιάς Αυγούστου 2021

Στη συνημμένη μελέτη 46 σελίδων προσδιορίζεται η περιοχή καθαρισμού:

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στις κάτωθι περιοχές των Δ.Ε. Αχαρνών και Θρακομακεδόνων σε βάθος 30μ. ένθεν και ένθεν των κάτωθι οδών:
1. Οδός Ιωάννου Μίχα (Θρακομακεδόνες) έως Βαρυμπόμπη κλαμπ (1,5χλμ.)
2. Οδός Πυράκανθων (Αχαρναί) έως Βαρυμπόμπη κλαμπ (1,4χλμ.)
3. Επί της οδού Τατοΐου στις Αχαρνές σε διάφορες θέσεις με μήκη 900, 700 & 500μ.
Και σε θέσεις που θα υποδεχθούν από την Υπηρεσία.
Από τα παραπάνω προκύπτει περιοχή παρέμβασης 300 στρεμμάτων.

και το κόστος καθαρισμού δέντρων, ανάλογα με το ύψος και την ποσότητα.

Εκτίμηση κόστους ανά €

Στο Promitheus.gov.gr αναρτήθηκαν οι Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε δύο εταιρείες:

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις εργασίες υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης και αποθήκευσης καμένων και σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, από την πυρκαγιά του 2021

Στις 28-9-2021 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή με θέμα «Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 38000/23-09-2021 πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση»

6ΝΜ3ΩΨ8-1ΜΤ απόφαση 430/2021 Ο.Ε. για περισυλλογή και απομάκρυνση καμένων πυρκαγιάς 2021

Στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής δεν είναι αυτή τη φορά συνημμένο το πρακτικό της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, όπου γίνεται η επιλογή του ενός εκ των δύο προσφερόντων για ανάληψη του έργου.

Η σύμβαση.

Σύμβαση ανάθεσης εργασιών υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης και αποθήκευσης των καμένων και σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου

Η εκτίμηση δαπάνης για 300 στρέμματα καμένης έκτασης είναι 297.042 €

Η διάρκεια της σύμβασης λήγει σε 70 ημέρες από την ημέρα της υπογραφής της, δηλαδή μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2021.

Η πληρωμή ήταν να γίνει μέσω του ΚΑΕ 00.6495.023 με ποσό 297.042 €.

ΚΑΕ 00.6495.023

Είναι φανερό ότι το έτος 2021 δεν καταβλήθηκε το ποσό στον ΚΑΕ 00.6495.023. Το έτος 2022 δεν υπάρχει αυτός ο ΚΑΕ. Τελικά μέχρι σήμερα εκτελέστηκε η σύμβαση και δεν καταβλήθηκε η δαπάνη; Υπάρχει απάντηση;

 

Στις 8-3-2022 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή.

ΩΘΧΔΩΨ8-ΔΡΛ Απόφαση 121 Ο.Ε. για έγκριση μελέτης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Στη συνημμένη μελέτη αναφέρεται:

Περιοχές καθαρισμών

Το συνολικό μήκος των διαδρομών είναι: 500+400+300+470=1670 μέτρα.

Η επιφάνεια που καταλαμβάνεται είναι 1670 m * 60 m =100.200 τετραγωνικά μέτρα ή 100,2 στρέμματα. (1000 τετραγωνικά μέτρα το στρέμμα)

Κοστολόγηση 2022

Στις οδούς που προαναφέρονται δεν υπάρχουν πλατείες και πάρκα.

Στην μελέτη υπάρχουν τόσα δέντρα σε ύψος, όσα και στην προηγούμενη ανάθεση για 300 στρέμματα!! Είναι ίδια η δαπάνη για δέντρα έκτασης 50 ή 100 στρεμμάτων;

Στις 2-6-2022 αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις εργασίες υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης & αποθήκευσης καμένων & σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά του 2021.«

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις εργασίες υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης &; αποθήκευσης καμένων & σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά του 2021.

Η διεύθυνση Κερασιάς 0. Μια πρωτοτυπία που μόνο στο δήμο Αχαρνών υπάρχει!!

Κερασιάς 0

Για την πρόταση ανάθεσης έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για έργο 50 στρεμμάτων * 798,50 €/ανά στρέμμα = 49.507,00 € έγινε έλεγχος πως προέκυψε αυτό το ποσό;

Στις 5-7-2022 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή και αποφάσισε «Ανάθεση των εργασιών υλοτομίας, περισυλλογής, απομάκρυνσης & αποθήκευσης καμένων & σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου από την πυρκαγιά του 2021 στην κυρία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 49.507,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %»

ΨΡΡ0ΩΨ8-ΞΕΣ Απόφαση 347 Ο.Ε. για ανάθεση υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπή «Ψηφίζετε ομόφωνα; Ομόφωνα»

Η σύμβαση

Σύμβαση για εργασίες υλοτομίας, περισυλλογής απομάκρυνσης & αποθήκευσης καμένων & σπασμένων δέντρων στις πληγείσες περιοχές του Δήμου από την πυρκαγιά του 2021.

Σύμφωνα με τη ΄σύμβαση το έργο έχει διάρκεια 50 ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης στις 3-8-2022. Από τότε έχουν περάσει 11 ημέρες. Η αρμόδια υπηρεσία του δήμου έχει κάνει ελεγχους όπως ορίζει το άρθρο 5 της σύμβασης;

Άρθρο 5

Υπάρχει, για παράδειγμα, μηχάνημα για κοπή ή εκρίζωση δέντρων 4-8 μέτρων, που στη σύμβαση οι ενέργειες κοστολογούνται 150 € για 6 δέντρα το στρέμμα; ή 150*50 = 7.500 € για τα 50 στρέμματα;

Τι θα κάνει η επιτροπή παραλαβής στο τέλος του έργου;

Σε λίγες ημέρες η σύμβαση ολοκληρώνεται. Για τα αποτελέσματα

 

Ο καιρός γαρ εγγύς!!

.

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Η Καθαριότητα είναι καθαρή;

Μοιραστείτε το άρθρο