ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών οριζεται η 11/10/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.224.525,00€ με Φ.Π.Α. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή υποδομών για την ανάπλαση της Λεωφόρου Πάρνηθος εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών. Διαγωνισμός ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Πηγή:
Δήμος Αχαρνών
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Μοιραστείτε το άρθρο