Προσχέδιο προϋπολογισμού δήμου Αχαρνών -1

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ας αρχίσουμε από τα διαδικαστικά θέματα που η μη τήρησή τους μπορεί να ακυρώνει ληφθείσες αποφάσεις Σύμφωνα με το άρθρο 63 του νόμου 3852/2010 Άρθρο 63 Αρμοδιότητες Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.

γ) Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.

δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού ι) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 189 του νόμου 4555/2018 Άρθρο 189 Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού δήμων Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 77 Προϋπολογισμός Δήμων 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση, μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επιμέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών 5. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Άρθρο 4623/2019 Άρθρο 3 Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών 1.

Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72 Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: α) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού Για τη σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού υπάρχουν μερικές διαδικασίες.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 29-12-2020 μεταξύ άλλων αναφέρεται: 6ΗΥΚΩΨ8-6Χ2 Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αχαρνών για το έτος 2021. Στο άρθρο 37 παρ. 9 της από 20-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68/Α‘/20-03-2020) ορίζεται ότι: “με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί” Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την απαλλαγή των τελών, επειδή έχει ανασταλεί η λειτουργία επιχειρήσεων, οι επιχειρηματίες μπορούν να το δηλώσουν στην ιστοσελίδα του δήμου. Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν αναφέρονται αριθμητικά ποια είναι τα ποσά της απαλλαγής για όσο διάστημα είναι σε αναστολή η  λειτουργία της επιχείρησης. Μετά από αναφορά «ενεργού πολίτη» η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακύρωσε  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επειδή, παρ’ ότι είχε αποφασιστεί η απαλλαγή, δεν είχε προσδιοριστεί το  διάστημα της απαλλαγής. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Μερική ακύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  για ανταποδοτικά τέλη Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν αναφέρεται απαλλαγή από ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού σε επιχειρήσεις για όσο δίαστημα είναι σε αναστολή λειτουργίας. Επομένως η αναγραφή ποσών από ανταποδοτικά τέλη δεν είναι ακριβής. Σύμφωνα με το άρθρο 63 του νόμου 3952/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των…
Πηγή:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Προσχέδιο προϋπολογισμού δήμου Αχαρνών -1

Μοιραστείτε το άρθρο