Προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων & απορριπτέων για την καθαριότητα σχολείων 2022-2023

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2022-2023

Ανάρτηση του υπ΄αρ. πρωτ. 82026/26-8-2022 Πίνακα Συμμετεχόντων της υπ΄ αρ. πρωτ. 74820/29-7-2022 Ανακοίνωσης Δήμου Αχαρνών που αφορά στη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023, του υπ΄αρ. πρωτ. 81966/26-8-2022 Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Επιτυχόντων και του υπ΄αρ. πρωτ. 81983/26-8-2022 Πίνακα Απορριπτέων.
Η άσκηση αντίρρησης ατελώς επιτρέπεται από τους ενδιαφερόμενους μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους.
Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@acharnes.gr

Μοιραστείτε το άρθρο