Σήμερα ξεκίνησε μια περίεργη ημέρα

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Σήμερα ξεκίνησε μια περίεργη ημέρα

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε μια Περίληψη Διακήρυξης

ΨΦΧΠΩΨ8-ΜΘΜ Περίληψη Διακήρυξης 1.000.000 €

Περίληψη διακήρυξης

Τη στιγμή αυτή δεν υπάρχει στην ιστοσελίδα του δήμου http://www.acharnes.gr σχετική ανάρτηση για τη Διακήρυξη.

Στην αρχή του χρόνου εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα. Για το ανωτέρω έργο περιλαμβάνει:

Αρχικό Τεχνικό Πρόγραμμα

Στις 20-6-2022 το δημοτικό συμβούλιο τροποποίησε το Τεχνικό Πρόγραμμα.

ΨΒ3ΓΩΨ8-ΟΓΔ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αχαρνών έτους 2022

Αναμόρφωση Τ.Π.

Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, στη συζήτηση τριών θεμάτων μετά το ανωτέρω θέμα, συζητήθηκε:

α) Έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το έτος 2022.
β) Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Αχαρνών για το έτος 2022.

Εισήγηση για το θέμα αυτό  έγινε με απόφαση 337 της οικονομικής επιτροπής που συνεδρίασε στις 16-06-2022 (ΑΔΑ: 98ΚΥΩΨ8-2ΘΑ),  η οποία αφορά την Τελική κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το
οικονομικό έτος 2022, έπειτα από την υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης Δήμου Αχαρνών μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Δημάρχου Αχαρνών. 

ΨΕ8ΒΩΨ8-6ΘΑ Αόφαση 70 του Διοικητικού .Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό έτους 2022

Έτσι στην απόφαση 70 του δημοτικού συμβουλίου δεν ελήφθη υπόψη η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος με δαπάνη 0.00 € για την Ασφαλτόστρωση οδών εκτός σχεδίου,  που έγινε με την απόφαση 67.

Η δαπάνη του έργου με την απόφαση 67 χαρακτηρίστηκε πολυετής,  που θα διαρκέσει τα έτη 2022 και 2023, όπου για το έτος 2022 προβλέπεται προϋπολογισμός 0,00 € και για το έτος 2023 1.000.000 €.

Στην υλοποίηση του προϋπολογισμού του Ιουνίου 2022 αναφέρεται ποσό 200.000 € σύμφωνα με την απόφαση 70 του δημοτικού συμβουλίου, σε αντίθεση με την απόφαση 67 του δημοτικού συμβουλίου που για το ίδιο θέμα η προϋπολογισθείσα δαπάνη ήταν 0,00 €.

Υλοποίηση προύπολογισμου 2022

Έτσι η Περίληψη Διακήρυξης έχει πρόβλημα: ή στο τεχνικό πρόγραμμα θα γίνει αναμόρφωση με ποσό 200.000 € αντί 0,00 € που αναγράφεται, ή θα γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού στον ΚΑΕ 30-7333.024 θα αντικατασταθεί το ποσό των 200.000 € σε 0,00 €.

Τότε μόνο η Περίληψη Διακήρυξης θα είναι σωστή για εκτέλεση τα έτη 2022 και 2023 ή για το έτος 2023.

Εδώ θα φανεί κατά πόσο υπάρχει η ευελιξία της διοίκησης να επιλύει προβλήματα, που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των διαδικασιών.

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Σήμερα ξεκίνησε μια περίεργη ημέρα

Μοιραστείτε το άρθρο