Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» η “Αρωγή’ του Δήμου Αχαρνών και η “Φροντίδα 5” στα Άνω Λιόσια

Δυτική Όχθη


Τη λειτουργία 21 Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην Αττική στηρίζει η Περιφέρεια Αττικής, αξιοποιώντας τους πόρους του ΠΕΠ «Αττική 2014-2020». Από τις πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 9,84 εκ. € επωφελούνται 131 άτομα με αναπηρία ηλικίας άνω των 18 ετών, ένοικοι στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Στις πράξεις που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» περιλαμβάνονται οι 2 δομές ΣΥΔ του Κέντρου «Αρωγή» στον Δήμο Αχαρνών, π/υ 1,38 εκ. € και η δομή ΣΥΔ «Φροντίδα 5» στα Άνω Λιόσια, π/υ 460 χιλ. € Η συγχρηματοδότηση των εν λόγω πράξεων αφορά στην τριετή λειτουργία των δομών ΣΥΔ για:α) την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τους ωφελούμενους ενοίκους: i). υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας, (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται, μετακίνηση, κτλ.), και ii). υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία,β) την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και με την τοπική κοινότητα γενικότερα, με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελούμενων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο. The…
διαβάστε όλη την είδηση από…
ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» η “Αρωγή’ του Δήμου Αχαρνών και η “Φροντίδα 5” στα Άνω Λιόσια

Μοιραστείτε το άρθρο